ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัคร

1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
2. อ่านและทำความเข้าใจในเอกสาร “คู่มือสมัครสอบ โครงการทุนเรียนดี สำหรับบุตรพนักงาน” และจัดเตรียมภาพถ่าย เพื่อใช้ในการประกอบรับสมัคร (การอัปโหลดภาพที่ใช้ติดหลักฐานการสมัครสอบให้ใช้ภาพถ่ายสี หน้าตรง ชุดนักเรียน/นักศึกษา เท่านั้น ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
4. กรุณาตรวจสอบข้อมูลชื่อ-นามสกุล / ระดับชั้น / สนามสอบ ของท่านให้ถูกต้อง ก่อนกดส่งใบสมัคร เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดนี้จะมีผลต่อข้อสอบ
5. สามารถแก้ไขข้อมูลผู้สมัครได้ตลอด โดยใช้ User name เดิมที่ใช้สมัครครั้งแรกเท่านั้น และเมื่อปิดรับแก้ไขข้อมูลแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือระดับชั้นผิดถือว่าไม่มีสิทธิสมัครสอบและการสมัครสอบในครั้งนี้ถือเป็นโมฆะ